THE LEGAL 500 EMEA 2021 RANKINGS NIKOLAOS KATSAROS

Nikolaos Katsaros  is a great all-around Greek lawyer